Posts

Showing posts from June, 2011

"A silent raise - for the cause of justice "

Image

ஒரு அமைதி கூடல் - நீதி தேடி

Image
ஒரு அமைதி கூடல் - நீதி தேடிமாலை 5 மணி, மெரினா கடற்கரையின் காற்று சில்லென வீச, நேரம் இல்லா மனிதர்கள் வாகனங்களில் பறந்து செல்ல, கடற்கரையோரம் காதல் ஜோடிகள் கொஞ்சி விளையாட, சுண்டல் விற்க்கும் கிழவனும், வெள்ளை மல்லிகை விற்க்கும் கிழவியும் தத்தம் காரணதலில் முழ்கி இருக்க அங்கே ஒரு கூட்டம். 

கண்ணகி சிலை அருகே கையில் மெழுகு ஏந்தி கூடி இருந்தது அக்கூட்டம்!  Jun 26, ஐநாவின் " சித்தரவதைக்கு அட்கொள்ளப்பட  மக்களுக்கான உலக தினம்"   அது.  அதை நினைவாக கொண்டு, ஈழ படுகொலையை கண்டித்து அம்மக்களை நினைவு கொள்ளும் வகையில்  கூடிய கூடம் அது.
ஆயிரகணக்கில் மக்கள் கூட்டம், வரலாறு காணாத கூட்டம் என்றனர் சிலர்! 

எனக்கோ  சிறு கோபம் லட்சத்தில் கூட வேண்டிய இடத்தில், கோடி கைகள் உயர்த்த பட வேண்டிய இடத்தில் - சில ஆயிரம் பேர் மட்டும். இருப்பினும் வந்தவர் உணர்ச்சி கொண்டவரே, மனித உரிமைக்காக போராடும் எண்ணம் கொண்டவரே. மெழுகு பருத்தி  ஏந்தி ஓர் சிறு நடை, பின்பு ஓர் தற்காலிக நினைவுச்சின்னத்தை சுற்றி அமைதியாக அமர்ந்தது  மக்கள் கூட்டம்.
இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒடுக்கப்பட்டு, அடக்கப்பட்டு,  கொல்லப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிற  

LIFE'S SIMPLE REALITIES - "BLIND"

Image
Crushed like worms, wrecked and Sabotaged; LifeS ruined; Yet
we choose to be blind.

(MORE THAN 3.5 LAKHS PEOPLE KILLED IN 2 DECADES LONG CIVILIAN WAR IN SRILANKA ; MORE THAN A LAKH KILLED IN THE LAST FEW MONTHS OF THE WAR ALONE. RAPED, CAMPED, ORPHANED AND LEFT AS WRECKAGE ARE THESE PEOPLE NOW.
AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY CHOOSE TO BE BLIND )
SHARED AT HAIKU HEIGHTS


Sacrosanct Frame.

Image
Like a pagan Believing in nothing, I am ridden in this rotten wood. Absurd with this abusive world, I wonder.
Virtues are lost with this rabble crowd. Like a raccoon hidden in its abyss I lay cuddled here. left in loneliness With no-around; no one to interfere I wonder.
My limbs refuse to move now. My bowels don’t seek permission anymore. My eyes are tired too open     . Like a new-born with teeth yet to grow I lay and wonder.
Beauty lost. Pride held no -more. Love not desired for. The will shadowed down with miseries. I still wonder.
Dusted from the dust, There is that sacramental beauty With eyes that took hearts. With beauty that took lama’s naked. Held now only in that sacrosanct frame. I look at it and wonder.
I wonder looking at her pride; Looking at her unflagging beauty, Looking at her is a vicarious pleasure. And I wonder why can’t I be that Maria again? Captured in frame so beautiful, Than this Maria now imbued and willing to abjure.

Cuddled down, I wonder. I Wonder about the journey traveled, Wonder abo…

THE BEST MAN ....... ( IN SWITHRAAS'S LIFE)

Image
The day was long, like a woven thread it went. It is easily the happiest day in my life.  We had taken off from college, me, neha, saranya, vinu and raj. I know they had planned something for me but I wasn’t sure on what they had planned. We drove into the highways and raj was racing like a racer on track. It is my birthday and my best friends had made it my best day.  Their surprise was something but then raj gave me the most wonderful gift. He kissed me on lips and said he love me! Isn’t it something? It is na ……………… I FELT I AM EVERYTHING THEN…………………. BUT IT ALL CHANGED ONCE I ENTERED THE HOUSE…………………. HE WAS SITTING THERE WITH TV ON IN HIS ARM CHAIR…………HIS MERE SIGHT CHANGED EVERYTHING…………… I guess he slept off, let me sneak into the room. “You there miss….Stop” Arrr ….. I am caught……… Now his big lectures and shouting…………….. Why he has to be like this? Can’t he remember least it’s my birthday today? Yeah it is late,………..but I am back home. Yeah iam drunk………………….but only a little…… And yeah…

LIFE'S simple realities - "The State Of Women"

Image
SLAVERY - SUPPRESSION


"Educated; Yet was tormented. Left in tatters. Tears behind her veil"


WOMEN SUBJECTED TO DOMESTIC VIOLENCESlavery- Desperation


"Abused, loved-not; left 
 to rotten; for she was born into Prostitution"

child prostitute - left with no choice


Slavery -OBSESSION"OBSESSED with greed; need for money, and power.A  slave of her own mind." ...................................WOMEN OF OBSESSION
written for haiku heights prompt 47 haiku heights
submitted on jingle poetry under autocracy  jingle poetry

picture courtesy internet...the indian children was adopted from starcasm ....you can read more about the bedia community indulging in child prostitution in the link


The Other Day……

Image
This post has been published by me as a part of the Blog-a-Ton 21; the twenty-first edition of the online marathon of Bloggers; where we decide and we write. To be part of the next edition, visit and start following Blog-a-Ton.
The Other Day…… (Based on a true story………..)


It was no particularly special day.
The early morning sun rose just as it would in any-other part of this globe. But for me- us, it signaled that we have survived the night. Worse it sensed we have to live and survive a another day

But it’s alright for it is just a routine for us; to sleep under bunkers, to hear the sound of bombarding shells.  To fear of being caught and killed, to fear of being raped, to fear of being hit by a shell and torn into pieces and the worst is the fear of living while you lose your loved ones before your eyes. But this fear has kept us living; this fear has kept us surviving!!!!!!!!!!!

HOPE -They say never lose hope!!
Hope, can you have it in a land where everyday you see your neighbors, yo…